SOTON.CO.UK VIA IOWA, USA
There is a deeper meaning in life than what we see in it every day. Uncovering what it is has challenged my mind since childhood. And I soon realized that it had been the self-imposed task of all creative individuals, both highly recognized and unsung. Life, or the human condition, is both experienced and conceptualized. Living life represents evolution—understanding life represents progress. I believe in both evolution and progress. Time is the vessel in which evolution occurs – the elites are the workshop where progress happens.
Животът има по-дълбок смисъл от това, което преживяваме всеки ден. От малък започнах да се опитвам да разбера какъв е той. И скоро осъзнах, че същата задача са си поставяли всички хора с въображение—както всепризнатите, така и невъзпятите. Ние едновременно преживяваме и концептуализираме живота—или човешкото състояние. Да живееш означава да си част от еволюцията—да разбираш какво е живота означава да си част от прогреса. Аз вярвам и в двете. Времето е съсъдът, в който еволюцията се случва—човешките елити са работилницата, където прогресът се осъществява.